ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, April 19, 2012

ประโยชน์ที่เราได้รับจากสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

   สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประโยชน์กับเราอย่างมากมายมหาศาล ในหลวงของเราได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เราได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททำตามกำลังที่มีอยู่ คาดไม่ถึงว่าครอบครัวเราจะได้ประโยชน์ถึงเพียงนี้ ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่เท่าที่พอนึกได้มีดังนี้


  1. ทำให้มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง แต่ก่อนต้องซื้อของบริโภคจากตลาดปัจจุบันแทบไม่ต้องซื้ออีกเลย
  2. ที่เหลือจากบริโภค เราได้แจกจ่ายญาติมิตร
  3. เหลือจากแจกจ่ายญาติมิตร เราสามารถจำหน่าย ทำให้มีรายได้ ลดรายจ่าย มีรายได้รายวันจากสวนครัว, รายได้รายเดือนจากสุกร,รายได้รายปีจากการขายโค กระบือ 
  4. มีป่าไม้สำหรับอาศัย หาอาหาร และมีไม้ใช้สอยใช้สร้างที่อยู่อาศัยได้
  5. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน ทำให้ธรรมชาติดำรงอยู่อย่างเกื้อกูลกัน เป็นผลให้เกิดความยั่งยืน มีอยู่มีกินตลอดไป เกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นความหวังของประเทศไทยและของโลก

No comments:

Post a Comment