ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Saturday, February 19, 2011

เลี้ยงกระบือช่วยกินหญ้าในสวน

เลี้ยงกระบือช่วยกำจัดหญ้าไม่ให้รกสวน ได้ปุ๋ยคอกด้วย โดยปกติกระบือจะให้ลูกปีละตัวเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างมากปัจจุบันกระบืออายุ 3 ปีราคาประมาณ 15,000 บาท

Tuesday, February 1, 2011

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน สวนของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน บ่อเล็กๆในนาข้าวเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวน้ำจะแห้ง ปลาจะมารวมกันในบ่อนี้ อันนี้เป็น ATM ปลาของชาวเกษตรผสมผสานอย่างเรา