ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, April 19, 2012

ของกินในสวน

ในสวนเกษตรของเรา เมื่อทำไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าของกินต่างๆ ไม่ต้องไปซื้อจากตลาดอีกเลยยกเว้น สินค้าอุตสาหกรรม ประเภทน้ำตาล น้ำมัน น้ำปลา ที่สำคัญของกินที่เราผลิตได้นั้น ปลอดสารพิษ เพราะเราใช้เพียงน้ำสะเดา น้ำยาสูบ เพื่อไล่แมลง อีกอย่างน้ำส้มควันไม้เราก็นำมาใช้เหมือนกัน ส่วนยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ใช้ เป็นผลให้สัตว์หลายชนิด เช่น กบ เขียด ปลา แมลงที่เป็นประโยชน์กินได้พากันมาอยู่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกอย่างที่เราคาดไม่ถึง

No comments:

Post a Comment