ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, December 24, 2013

สวนเกษตรผสมผสานกับการเป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมของสวนเกษตรผสมผสานนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ผู้ที่มีความประสงค์เรียนรู้เรื่องต่างๆจึงนิยมมาเรียนรู้ที่สวนเกษตรผสมผสาน เป็นต้นว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผู้เรียนเข้ามาที่สวนจึงมีความคุ้มค่าไม่ต้องเดินทางไปหลายแห่งทั้งยังมีอาหารการกินเพียบพร้อม ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ในเรื่องต่างๆจึงเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ประชาชนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
เสวนาหัวข้อ "เกษตรผสมผสาน" 30พย.2556