ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, December 29, 2011

ของขวัญปีใหม่ ขอให้มีความสุข สุขภาพดี มีทรัพย์อุดม

สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อ่านที่รัก เรามีของขวัญมาฝาก เป็นมงคลชีวิต

 1. ไม่คบคนพาล ข้อ1-18 เริ่มสร้างชีวิต
 2. คบบัณฑิต
 3. บูชาคนควรบูชา
 4. อยู่ในปฏิรูปเทศ
 5. มีบุญวาสนา
 6. ตั้งตัวถูกทาง
 7. คงแก่เรียน
 8. มีศิลปะ
 9. มีวินัยดี
 10. ใช้วาจาสุภาษิต
 11. เลี้ยงดูบิดามารดา
 12. เลี้ยงดูบุตร
 13. เลี้ยงดูภรรยา
 14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
 15. บำเพ็ญทาน
 16. ประพฤติธรรม
 17. สงเคราะห์ญาติ
 18. ทำงานไม่มีโทษ
 19. งดเว้นบาปกรรม ข้อ19-30 ปรุงจิตโดยตรง
 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 21. ไม่ประมาท
 22. มีสัมมาคารวะ
 23. มีความถ่อมตัว
 24. มีความสันโดษ
 25. มีความกตัญญู
 26. ฟังธรรมตามการอันควร
 27. อดทน
 28. ว่าง่ายสอนง่าย
 29. พบปะสมณะ
 30. สนทนาธรรม
 31. บำเพ็ญตบะ      ข้อ31-38 มุ่งตรงนิพพาน
 32. ประพฤติพรหมจรรย์
 33. เห็นอริยสัจ
 34. ทำให้แจ้งนิพพาน
 35. จิตไม่หวั่นไหว
 36. จิตไม่โลภ
 37. จิตไม่กำหนัด
 38. จิตหลุดพ้น(เกษม)      

  Tuesday, December 6, 2011

  การเลี้ยงปลานิล 4(การปล่อยปลาลงเลี้ยง)

  การปล่อยปลานิลลงเลี้ยง
     ก.จำนวนปลาที่ปล่อย สำหรับบ่อขนาดเนื้อที่ 1 งาน(400ตารางเมตร) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลเพียง 50 คู่ ถ้าเป็นลูกปลาขนาดเล็กก็ควรปล่อยเพียง 400 ตัว หรือ 1 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร
     ข.เวลาปล่อยปลา เวลาที่เหมาะควรเป็นเช้าหรือเย็น เพราะอุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนเกินไป ก่อนปล่อยปลาควรเอาน้ำในบ่อใส่ลงไปในภาชนะที่บรรจุปลาแล้วปล่อยทิ้งไว้ 2-3 นาทีเพื่อให้ปลาคุ้นกับน้ำใหม่เสียก่อนแล้วจึงค่อยๆตะแคงภาชนะ ปล่อยให้ปลาว่ายออกไปอย่างช้าๆ
   การเจริญเติบโต ปลานิลโตเร็ว เลี้ยง 1 ปี จะมีน้ำหนักประมาณ 500 กรัม(ครึ่งกิโลกรัม) หากมีปลาในบ่อมากควรจับไปปล่อยในบ่ออื่นบ้าง ถ้าปลาแน่นบ่อจะไม่โตและลดอัตราการแพร่พันธุ์อีกด้วย

  การเลี้ยงปลานิล 3

  การเตรียมบ่อและวิธีเลี้ยง 
     1.บ่อ ควรเป็นบ่อดิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป ระดับน้ำ ควรลึกประมาณ 1 เมตรตลอดปี เพื่อให้ปลาเติบโตและเพาะพันธุ์พร้อมกันไปด้วย
     2.การเตรียมบ่อ ก.บ่อใหม่ ดินมักมีคุณภาพเป็นกรด ควรใช้ปูนขาวโรยให้ทั่วบ่อในอัตรา 1 กก.ต่อเนื้อที่ 10 ตารางเมตร
                                 ข.บ่อเก่า ควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด เช่นผักตบชวา จอก แหน หญ้าต่างๆ เพราะวัชชพืชเหล่านี้จะปกคลุมผิวน้ำเป็นอุปสรรคต่อการหมุนเวียนของอากาศ และเป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูที่เป็นอันตรายต่อปลา
                                 ค.การใส่ปุ๋ย ใช้มูลวัว มูลควาย มูลหมู มูลเป็ด มูลไก่ ตากแห้งเสียก่อนจึงใส่ ระยะแรกควรใส่ 250-300 กก.ต่อไร่ ในระยะหลังๆควรใส่ครึ่งหนึ่งของระยะแรก การใส่ควรโรยทั่วๆบ่อไม่ควรโยนลงในที่เดียว หากเป็นปุ๋ยพืชสดควรเทสุมกองไว้ 1-2 แห่งตามมุมบ่อ และใช้ไม้ปักล้อมไว้ไม่ให้กระจาย บ่อที่มีสีเขียวแสดงว่ามีพืชเล็กๆอยู่มาก หากบ่อเป็นสีคล้ำมักมีอาหารพวกไรน้ำมาก พวกพืชและไรน้ำนับว่าเป็นอาหารธรรมชาติมีประโยชน์ต่อปลาเป็นอย่างดี

  การเลี้ยงปลานิล 2

  รูปร่างลักษณะและนิสัย
    ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูล Cichlidae มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปอาฟริกา พบทั่วไปตามหนองบึงและทะเลสาบในประเทศ ซูดาน อูกานดา แทนแกนยิกา ปลานิลมีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ เป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีความอดทน และสามารถปรับปรุงตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ง่าย เหมาะสมที่จะนำมาเพาะเลี้ยงในบ่อได้เป็นอย่างดี
  การแพร่ขยายพันธุ์
     เมื่อปลามีอายุประมาณ 4 เดือน จะเริ่มสืบพันธุ์โดยตัวผู้สร้างรังบริเวณชานบ่อ ระดับน้ำลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร ตัวผู้จะใช้ปากขุดดินให้เป็นแอ่ง เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ปลาตัวเมียจะอมไข่ไว้ในปาก 4-5 วันจะฟักเป็นตัว หลังจากเป็นตัวแล้ว 3-4 วันแม่ปลาจะคายลูกออกมา ลูกปลาเริ่มหาอาหารกินเองได้ ลูกปลาจะว่ายเข้าออกในปากแม่ปลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงเลิกหลบเข้าอาศัยในปากแม่ปลา ลูกปลาจะหาอาหารได้อย่างดีเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ ในเวลา 1 ปีแม่ปลาจะแพร่พันธุ์ได้ประมาณ 3-4 ครั้ง

  การเลี้ยงปลานิล 1 (ความเป็นมา)

  ปลานิล
  ความเป็นมา  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 พระจักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงจัดส่งปลานิลจำนวน 50 ตัวความยาวเฉลี่ย 9 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 14 กรัม มาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระยะแรกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปล่อยลงในบ่อดิน เนื้อที่ประมาณ 10 ตารางเมตร บริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อเลี้ยงมาได้ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สวนหลวงขุดบ่อขึ้นใหม่อีก 6 บ่อมีเนื้อที่เฉลี่ยบ่อละประมาณ 70 ตารางเมตร ซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงย้ายปลาด้วยพระองค์เอง โดยย้ายจากบ่อเดิมไปปล่อยในบ่อใหม่ทั้ง 6 บ่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 ต่อจากนั้นทรงให้กรมประมงจัดส่งเจ้าหน้าที่วิชาการตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือน
         โดยที่ปลานิลเป็นปลากินพืช เลี้ยงง่าย มีรสดี ออกลูกดก เจริญเติบโตเร็ว ในเวลา 1 ปี จะมีน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมและมีความยาวประมาณ 1 ฟุต จึงได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้ปลานี้แพร่ขยายพันธุ์ อัจะเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ต่อไป
         ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 ซึ่งนับเวลาเกือบครบ 1 ปี ที่มกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่นได้จัดส่งพันธุ์ปลามาทูลเกล้าฯ ถวายและทรงเลี้ยงไว้ในสวนจิตรลดา จึงทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า"ปลานิล" และได้พระราชทานปลานิลขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ที่แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงในบริเวณเกษตรกลางบางเขน และที่สถานีประมงต่างๆทั่วราชอาณาจักรอีกจำนวน 15 แห่งเพื่อดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไปพร้อมกัน ซึ่งเมื่อปลานิลนี้แพร่ขยายพันธุ์ออกมาได้มากเพียงพอแล้ว ก็ได้แจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงตามความต้องการต่อไป