ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, April 27, 2010

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ทรงคิดค้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนผู้ปฏิบัติมีความกินดี อยู่ดี มีความยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่เน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ว่า ผู้ที่ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่นี้แม้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้ว การใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างสมดุลย์และชาญฉลาดจะทำให้ผู้ปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสุขอีกทั้งยังเป็นการรักษาธรรมชาติและโลกให้มีความสมบูรณ์อีกด้วย

Saturday, April 17, 2010

การลงอวนจับปลาในสระ

การลงอวน หรือการลากอวนจับปลาในสระนั้นเป็นวิธีการจับปลาที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง เพราะไม่สูญเสียน้ำเหมือนการสูบน้ำออกจากสระ และได้ปลาโดยใช้เวลาเล็กน้อยเท่านั้น ในภาพนอกจากได้ปลาแล้วยังได้กบอีกด้วย

นัดจับปลาในสระน้ำใหญ่ประจำหมู่บ้าน


ทางภาคอีสานเรานั้นมีธรรมนียมการนัดจับปลาประจำปีในสระประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสระส่วนกลางไม่อนุญาติให้ใครมาจับปลาเป็นส่วนตัว หากใครละเมิดต้องเสียค่าปรับ แต่นานๆครั้งจะมีการนัดจับปลากันโดยคณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดกติกา เช่นเก็บเงินค่าจับปลาเข้ากองกลางหมู่บ้าน แหปากละ 50 บาท หากใช้แพเก็บแพละ 200 บาทโดยใช้แหได้ 3 ปากต่อ 1 แพ เป็นต้นเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก มีบรรยากาศที่สนุกสนาน

สุกร


สุกรเมื่อตกลูกจะมีจำนวนมากตั้งแต่4ถึง17ตัวก็มี แต่แม่สุกรมีหัวนม14หัว ลูกตัวที่แย่งกินนมไม่เก่งจะโตช้ากว่าตัวอื่นที่เห็นอยู่ในภาพเป็นสุกรในสวนเราเอง ทำคอกแบบง่ายๆ เทปูน ทำรั้ว พอเพียงจ้ะ

ปลาในสระ


หากเราดูแลน้ำให้ดีเราจะได้ปลาที่สมบูรณ์ ในภาพที่เห็นเป็นปลานิล และปลานวลจันทร์