ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Saturday, February 21, 2015

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ19กพ.2558

พิธีเปิดตรงกับตรุษจีนพอดีครับ ขอ​ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างร่วมผลักดันจนมีวันนี้ครับ ศูนย์​เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 

Tuesday, December 30, 2014

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ

สวนเราปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ" ตำบลงัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แล้ว กิจกรรมต่อๆไปคือเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามา ศึกษา เรียนรู้สิ่งที่เราทำ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ท่านอื่นๆที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและศักยภาพของแต่ละท่าน หากมีสิ่งใดที่ทางเราพอจะช่วยได้ ยินดี​ครับที่จะได้พบปะพูดคุยกับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือน

Tuesday, December 24, 2013

สวนเกษตรผสมผสานกับการเป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมของสวนเกษตรผสมผสานนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ผู้ที่มีความประสงค์เรียนรู้เรื่องต่างๆจึงนิยมมาเรียนรู้ที่สวนเกษตรผสมผสาน เป็นต้นว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผู้เรียนเข้ามาที่สวนจึงมีความคุ้มค่าไม่ต้องเดินทางไปหลายแห่งทั้งยังมีอาหารการกินเพียบพร้อม ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ในเรื่องต่างๆจึงเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ประชาชนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
เสวนาหัวข้อ "เกษตรผสมผสาน" 30พย.2556

Tuesday, November 19, 2013

การตลาดของเกษตรผสมผสาน ผลิตแล้วขายที่ไหน?

ที่ผ่านมามีเพื่อนบางท่าถามผมมาว่า สินค้าของเกษตรผสมผสาน จะไปขายที่ไหน มีตลาดรองรับอย่างไร? การตลาดของเกษตรผสมผสานขั้นเริ่มต้นเป็นการจัดจำหน่ายใกล้บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียงก็เพียงพอแล้วเพราะผลผลิตมีหลากหลายแต่จำนวนไม่มาก แต่ถ้าผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ท่านแนะนำไว้ให้รวมกลุ่มกันจัดจำหน่าย พ่อค้าไกลบ้านสามารถมาซื้อได้คุ้มค่าหรือเรานำไปขายก็คุ้มค่าขนส่งเช่นกันครับ การรวมกลุ่มอาจรวมในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ สหกรณ์ ตามความเหมาะสมครับ

Sunday, November 17, 2013

เกษตรผสมผสานเริ่มต้นอย่างไร

                                                     เกษตรผสมผสานเริ่มต้นอย่างไร?
      มีเพื่อนบางท่านถามว่ามีที่ดินอยากทำเกษตรผสมผสาน แต่ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร ผมตอบให้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องจัดการเรื่องน้ำครับ สำรวจที่ของเรา เป็นที่ดอนหรือที่ลุ่ม ปลูกพืชได้หรือไม่ เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ มีคลองผ่านไหม ถัาไม่มีต้องขุดสระน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้รดพืชและเลี้ยงสัตว์ ถ้าแบบทฤษฎีใหม่ กำหนด การขุดสระน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ โดยทั่วไปเกษตรทฤษฎีใหม่แนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ขุดสระ 30 เปอร์เซ็นต์(ประมาณ4-5ไร่)ทำนา 30 เปอร์เซ็นต์ พืชไร่ ไม้ผล สวนครัว 30 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่อีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ คือสัดส่วน 30:30:30:10 ถ้าขุดสระไม่มากอาจต้องใช้น้ำบาดาลช่วยครับ จากนั้นเริ่มที่ปลูกผักสวนครัว กล้วย มะละกอ ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้ร่มเงา ไม้ประดับ ปล่อยปลาลงสระ เลี้ยงสัตว์ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด หมู วัว ควาย ฯลฯ ตามความสามารถครับ การทำแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไป ถือหลัก มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ทำกิจกรรมให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน เช่นน้ำพืชผักไปเป็นอาหารสัตว์ นำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย เป็นต้น

Monday, June 10, 2013

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสาน

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสานที่สวนจะมีหลากหลายครับแต่อย่างละไม่มากนักเพราะนโยบายเราคือทำเพื่อกินเหลือค่อยแจกจ่ายขายไปบ้าง ที่ผ่านมาที่ขายได้เรื่อยๆคือผักสวนครัวนานาชนิดครับ นอกนั้นก็เป็นพวกลูกหมู หมูขุน วัว ควาย ข้าวเปลือก เป็นรายได้พอประมาณ เราคงต้องพัฒนาเรื่องน้ำพร้อมการปลูกไม้ผลเพิ่มหาตลาดไปด้วย แต่ตลาดของสวนผสมผสานมักเป็นตลาดใกล้บ้าน เพราะผลิตมีจำนวนน้อยๆไม่คุ้มค่าที่พ่อค้าจากทางไกลจะมาซื้อไม่คุ้มค่าขนส่งครับ