ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, December 29, 2011

ของขวัญปีใหม่ ขอให้มีความสุข สุขภาพดี มีทรัพย์อุดม

สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อ่านที่รัก เรามีของขวัญมาฝาก เป็นมงคลชีวิต

 1. ไม่คบคนพาล ข้อ1-18 เริ่มสร้างชีวิต
 2. คบบัณฑิต
 3. บูชาคนควรบูชา
 4. อยู่ในปฏิรูปเทศ
 5. มีบุญวาสนา
 6. ตั้งตัวถูกทาง
 7. คงแก่เรียน
 8. มีศิลปะ
 9. มีวินัยดี
 10. ใช้วาจาสุภาษิต
 11. เลี้ยงดูบิดามารดา
 12. เลี้ยงดูบุตร
 13. เลี้ยงดูภรรยา
 14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
 15. บำเพ็ญทาน
 16. ประพฤติธรรม
 17. สงเคราะห์ญาติ
 18. ทำงานไม่มีโทษ
 19. งดเว้นบาปกรรม ข้อ19-30 ปรุงจิตโดยตรง
 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 21. ไม่ประมาท
 22. มีสัมมาคารวะ
 23. มีความถ่อมตัว
 24. มีความสันโดษ
 25. มีความกตัญญู
 26. ฟังธรรมตามการอันควร
 27. อดทน
 28. ว่าง่ายสอนง่าย
 29. พบปะสมณะ
 30. สนทนาธรรม
 31. บำเพ็ญตบะ      ข้อ31-38 มุ่งตรงนิพพาน
 32. ประพฤติพรหมจรรย์
 33. เห็นอริยสัจ
 34. ทำให้แจ้งนิพพาน
 35. จิตไม่หวั่นไหว
 36. จิตไม่โลภ
 37. จิตไม่กำหนัด
 38. จิตหลุดพ้น(เกษม)      

  No comments:

  Post a Comment