ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, December 6, 2011

การเลี้ยงปลานิล 3

การเตรียมบ่อและวิธีเลี้ยง 
   1.บ่อ ควรเป็นบ่อดิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป ระดับน้ำ ควรลึกประมาณ 1 เมตรตลอดปี เพื่อให้ปลาเติบโตและเพาะพันธุ์พร้อมกันไปด้วย
   2.การเตรียมบ่อ ก.บ่อใหม่ ดินมักมีคุณภาพเป็นกรด ควรใช้ปูนขาวโรยให้ทั่วบ่อในอัตรา 1 กก.ต่อเนื้อที่ 10 ตารางเมตร
                               ข.บ่อเก่า ควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด เช่นผักตบชวา จอก แหน หญ้าต่างๆ เพราะวัชชพืชเหล่านี้จะปกคลุมผิวน้ำเป็นอุปสรรคต่อการหมุนเวียนของอากาศ และเป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูที่เป็นอันตรายต่อปลา
                               ค.การใส่ปุ๋ย ใช้มูลวัว มูลควาย มูลหมู มูลเป็ด มูลไก่ ตากแห้งเสียก่อนจึงใส่ ระยะแรกควรใส่ 250-300 กก.ต่อไร่ ในระยะหลังๆควรใส่ครึ่งหนึ่งของระยะแรก การใส่ควรโรยทั่วๆบ่อไม่ควรโยนลงในที่เดียว หากเป็นปุ๋ยพืชสดควรเทสุมกองไว้ 1-2 แห่งตามมุมบ่อ และใช้ไม้ปักล้อมไว้ไม่ให้กระจาย บ่อที่มีสีเขียวแสดงว่ามีพืชเล็กๆอยู่มาก หากบ่อเป็นสีคล้ำมักมีอาหารพวกไรน้ำมาก พวกพืชและไรน้ำนับว่าเป็นอาหารธรรมชาติมีประโยชน์ต่อปลาเป็นอย่างดี

No comments:

Post a Comment