ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, December 6, 2011

การเลี้ยงปลานิล 4(การปล่อยปลาลงเลี้ยง)

การปล่อยปลานิลลงเลี้ยง
   ก.จำนวนปลาที่ปล่อย สำหรับบ่อขนาดเนื้อที่ 1 งาน(400ตารางเมตร) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลเพียง 50 คู่ ถ้าเป็นลูกปลาขนาดเล็กก็ควรปล่อยเพียง 400 ตัว หรือ 1 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร
   ข.เวลาปล่อยปลา เวลาที่เหมาะควรเป็นเช้าหรือเย็น เพราะอุณหภูมิของน้ำไม่ร้อนเกินไป ก่อนปล่อยปลาควรเอาน้ำในบ่อใส่ลงไปในภาชนะที่บรรจุปลาแล้วปล่อยทิ้งไว้ 2-3 นาทีเพื่อให้ปลาคุ้นกับน้ำใหม่เสียก่อนแล้วจึงค่อยๆตะแคงภาชนะ ปล่อยให้ปลาว่ายออกไปอย่างช้าๆ
 การเจริญเติบโต ปลานิลโตเร็ว เลี้ยง 1 ปี จะมีน้ำหนักประมาณ 500 กรัม(ครึ่งกิโลกรัม) หากมีปลาในบ่อมากควรจับไปปล่อยในบ่ออื่นบ้าง ถ้าปลาแน่นบ่อจะไม่โตและลดอัตราการแพร่พันธุ์อีกด้วย

No comments:

Post a Comment