ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, November 19, 2013

การตลาดของเกษตรผสมผสาน ผลิตแล้วขายที่ไหน?

ที่ผ่านมามีเพื่อนบางท่าถามผมมาว่า สินค้าของเกษตรผสมผสาน จะไปขายที่ไหน มีตลาดรองรับอย่างไร? การตลาดของเกษตรผสมผสานขั้นเริ่มต้นเป็นการจัดจำหน่ายใกล้บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียงก็เพียงพอแล้วเพราะผลผลิตมีหลากหลายแต่จำนวนไม่มาก แต่ถ้าผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ท่านแนะนำไว้ให้รวมกลุ่มกันจัดจำหน่าย พ่อค้าไกลบ้านสามารถมาซื้อได้คุ้มค่าหรือเรานำไปขายก็คุ้มค่าขนส่งเช่นกันครับ การรวมกลุ่มอาจรวมในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ สหกรณ์ ตามความเหมาะสมครับ

No comments:

Post a Comment