ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Monday, June 10, 2013

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสาน

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสานที่สวนจะมีหลากหลายครับแต่อย่างละไม่มากนักเพราะนโยบายเราคือทำเพื่อกินเหลือค่อยแจกจ่ายขายไปบ้าง ที่ผ่านมาที่ขายได้เรื่อยๆคือผักสวนครัวนานาชนิดครับ นอกนั้นก็เป็นพวกลูกหมู หมูขุน วัว ควาย ข้าวเปลือก เป็นรายได้พอประมาณ เราคงต้องพัฒนาเรื่องน้ำพร้อมการปลูกไม้ผลเพิ่มหาตลาดไปด้วย แต่ตลาดของสวนผสมผสานมักเป็นตลาดใกล้บ้าน เพราะผลิตมีจำนวนน้อยๆไม่คุ้มค่าที่พ่อค้าจากทางไกลจะมาซื้อไม่คุ้มค่าขนส่งครับ

No comments:

Post a Comment