ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, July 13, 2010

ฤดูฝนหน้าเห็ดหน้าหน่อไม้

เดือนนี้เป็นเดือนที่เห็ดและหน่อไม้มีมาก ชาวบ้านเราแถบนี้อาศัยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลในการดำรงชีวิต อาหารตามฤดูกาลนี้ถัาพูดถึงรสชาติ ต้องนับว่าอร่อยมากๆเพราะมีความสดใหม่ ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือปลอดสารพิษ หากประชาชนคนไทยเรามีความตื่นตัวทางด้านสุขภาพการทำการเกษตรแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงในสวนหลังบ้านหรือดาดฟ้าก็อาจทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้แน่ๆ

No comments:

Post a Comment