ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, April 27, 2010

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ทรงคิดค้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนผู้ปฏิบัติมีความกินดี อยู่ดี มีความยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่เน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ว่า ผู้ที่ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่นี้แม้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้ว การใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างสมดุลย์และชาญฉลาดจะทำให้ผู้ปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสุขอีกทั้งยังเป็นการรักษาธรรมชาติและโลกให้มีความสมบูรณ์อีกด้วย

No comments:

Post a Comment